โรงเรียนประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

     
 
1.โรงเรียนบ้านโคกศิลา
2.โรงเรียนบ้านดอนชัย
3.โรงเรียนห้วยเหล็กไฟ
4.โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม
5.โรงเรียนอูนโคก
6.โรงเรียนโคกมะนาวทันสมัย
7.โรงเรียนหนองโดกนาคำโนนธาตุ
8.โรงเรียนอูนดง
9.โรงเรียนนาดีหนองไผ่
10.โรงเรียนสูงเนินสามมัคคี
11.โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่
12.โรงเรียนดงม่วงไข่
13.โรงเรียนไฮ่ปลาโหล
14.โรงเรียนบ้านขาม(เขตขามวิทยา)
15.โรงเรียนคำสะอาด
16.โรงเรียนตาลเนิ้ง
17.โรงเรียนหินโงมโนนสร้างไพร
18.โรงเรียนชุมชนบงเหนือ
19.โรงเรียนบ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี
20.โรงเรียนบ้านโมน เกาะแก้ววิทยา
21.โรงเรียนชุมชนท่าศิลา